Algemene handelsvoorwaarden van ANUBIS®

Artikel 1 Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en alle daaruit voortvloeiende verbintenissen van of met Anubis PC Security, verder te noemen Anubis. Door koper gehanteerde voorwaarden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijking van deze voorwaarden is voor Anubis slechts bindend indien zij deze schriftelijk heeft bevestigd.

Artikel 2 Prijzen

 1. Opgegeven of overeengekomen prijzen gelden voor levering af-magazijn en zijn exclusief BTW, verpakkings-, verzend- en andere kosten en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
 2. Prijzen/kostprijsberekeningen zijn gebaseerd op ten tijde van de opgave of het totstandkomen van de overeenkomst geldende factoren, waaronder lonen, sociale en fiscale lasten, heffingen, assurantiepremies, grondstoffen en materiaalprijzen, invoerrechten en vrachtkosten en wisselkoersen van of ten opzichte van de Euro. Indien zich na opgave of sluiting van de overeenkomst en voor levering wijziging van deze prijsbepalende factoren mochten voordoen, dusdanig dat dit tot verhoging van Anubis’ kostprijs leidt, heeft Anubis het recht de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen en die prijsverhoging aan de wederpartij te factureren, zelfs wanneer die kostprijsverhoging bij het aangaan van de overeenkomst reeds voorzienbaar was.
 3. Eventuele installatiekosten, montagekosten en andere in verband met de levering te maken kosten zijn niet in de prijs inbegrepen.
 4. Opgegeven prijzen zijn alleen dan bindend, indien die bedoeling onmiskenbaar blijkt, in de overige gevallen gelden zij als vrijblijvende prijsindicatie.

Artikel 3 Annulering

Bestellingen en opdrachten kunnen alleen worden geannuleerd met schriftelijke toestemming zijdens Anubis onder eventuele door haar daaraan te verbinden voorwaarden en bedingen. Ingeval van geheel of gedeeltelijke annulering van bestelling of opdracht is afnemer verplicht tot volledige schadeloosstelling, waaronder begrepen winstderving, welke schadeloosstelling tenminste 30% van de winstmarge dan wel de volledig werkelijk geleden schade zal bedragen.

Artikel 4 Levering

De opgaven van leveringstermijnen in aanbiedingen, bevestigingen en contracten worden naar beste weten gedaan en deze zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zij zijn niet bindend. Bij overschrijding van deze termijnen zal de leverancier in overleg treden met de afnemer. Anubis kan pas in verzuim raken na schriftelijke ingebrekestelling.

Artikel 5 Afnameplicht

 1. .Afnemer is verplicht de voor het verrichten van de prestatie noodzakelijke medewerking te verlenen, daaronder ook uitdrukkelijk begrepen de verplichting tot afname van de gekochte goederen.
 2. Afname wordt geacht te zijn geweigerd indien bestelde goederen aan de afnemer ter aflevering zijn aangeboden, doch aflevering onmogelijk is gebleken. De dag waarop afname wordt geweigerd geldt als de dag van levering.
 3. Bij weigering van afname is afnemer aan Anubis een schadevergoeding verschuldigd, gelijk aan de koopsom van de goederen waarvan levering geweigerd werd, te vermeerderen met de wettelijke rente over dat bedrag vanaf de dag van levering en door voor Anubis uit de afnameweigering voortvloeiende kosten. Onder deze kosten wordt uitdrukkelijk begrepen een redelijke vergoeding voor opslag, gerelateerd aan ter plaatse geldende gebruikelijke tarieven. Dit laat onverlet alle overige rechten van Anubis terzake van de tekortkoming van de afnemer.

Artikel 6 Reclame

 1. De controle op de hoeveelheid en de uiterlijke staat van het geleverde berust bij de afnemer. Wordt door hem niet zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 48 uur na ontvangst van het geleverde schriftelijk gereclameerd, dan geldt het geleverde voor wat betreft hoeveelheid en uiterlijke staat als juist.
 2. Andere reclames dienen bij aangetekend schrijven, uiterlijk binnen 8 dagen na levering der goederen door de afnemer te worden ingediend.

Artikel 7 Garantie

Anubis levert op de door haar geleverde zaken geen garantie. In geval van een fabrieksgarantie zal Anubis uitsluitend een bemiddelende rol vervullen.

Artikel 8 Betaling

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, kan facturering geschieden, zodra de door de leverancier te leveren prestatie is voltooid, dan wel de afnemer met de afname in verzuim is. Betaling dient binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden, op de door leverancier redelijk aan te geven wijze. Anubis is te allen tijde gerechtigd zonder opgaaf van redenen van de afnemer betaling vooraf te verlangen, dan wel onder rembours te leveren of genoegzame zekerheid te verlangen voor de juiste en tijdige nakoming door de afnemer van zijn betalingsverplichtingen. Vanaf de vervaldag is de afnemer de wettelijke handelsrente verschuldigd. Door de leverancier redelijkerwijs te maken kosten van invordering of van rechtsuitoefening anderszins, waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, zullen door de afnemer worden vergoed. De leverancier is gerechtigd om deze kosten forfaitair te bepalen op 10% van het verschuldigde, met een minimum van Euro 115,-.

Artikel 9 Nakoming en faillissement

Indien de afnemer niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting welke voor hem uit de overeenkomst mocht voortvloeien, voldoet, alsmede ingeval van faillissement, surséance van betaling of onder curatele stelling van de afnemer of stillegging of liquidatie van diens bedrijf, dan wel indien afnemer zijn bedrijf aan derde overdraagt, een crediteurenregeling entameert, zijn bankkrediet opgezegd ziet, de uitvoering van zijn betalingsopdrachten wordt opgeschort door de bank, of te zijnen laste beslag wordt gelegd, wordt de afnemer geacht van rechtswege in verzuim te zijn en is Anubis naar eigen keuze gerechtigd, zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de haar verder toekomende rechten, zonder dat ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst daartoe vereist is, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden c.q. ontbonden te verklaren, dan wel verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten. In die gevallen worden alle vorderingen van Anubis op de afnemer direct opeisbaar en is Anubis gerechtigd onmiddellijke voldoening van al het haar toekomende te vorderen.

Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Anubis geleverde goederen blijven haar eigendom tot het moment van volledige betaling van al haar vorderingen uit hoofde van overeenkomsten tot levering van goederen en bijbehorende werkzaamheden, met inbegrip van rente en kosten.
 2. Tot het tijdstip van volledig betaling c.q. vereffening is de afnemer niet bevoegd de goederen aan derden te verpanden of in eigendom over te dragen of op welke wijze of welke titel dan ook uit zijn bedrijf te brengen. In het kader van de normale bedrijfsuitoefening is de afnemer wel gerechtigd de goederen conform hun bestemming aan derden te verkopen en te leveren.
 3. Zolang geen volledige betaling heeft plaatsgehad en de afnemer in verzuim is c.q. Anubis goede grond heeft te vrezen dat de afnemer in verzuim zal raken, kan Anubis zonder voorafgaande ingebrekestelling, de geleverde goederen onverwijld terugvorderen. De afnemer verleent Anubis de bevoegdheid daartoe zijn terreinen en gebouwen te betreden. De overeenkomst kan alsdan door Anubis zonder gerechtelijke tussenkomst worden ontbonden, niettegenstaande het recht van Anubis vergoeding van kosten, schade en interest te vorderen.
 4. De afnemer is gehouden om een ieder die op de door Anubis geleverde goederen, vallend onder het eigendomsvoorbehoud van Anubis, beslag legt, dan wel ingeval van bewind of faillissement van de afnemer zelf aan diens curator of bewindvoerder, terstond schriftelijk mede te delen met afschrift daarvan aan Anubis, dat Anubis eigenaar van de geleverde goederen is gebleven, zulks op straffe van verbeurte van een direct opeisbare boete ter grootte van Euro 4.550,- of het oorspronkelijke factuurbedrag van de goederen. De boete geldt naast een eventuele plicht tot schadevergoeding.

Artikel 11 Exoneratie

  1. Ingeval Anubis terzake van niet, niet tijdig, niet volledig of niet goed presteren, hoe ook, aansprakelijk wordt jegens afnemer, dient deze haar in de gelegenheid te stellen alsnog goed en volledig te presteren, of voor het geval dat niet meer mogelijk is, de geleverde goederen tegen terugbetaling van de koopsom terug te nemen. Aan een plicht van Anubis tot vergoeding van de schade dientengevolge kan zij volledig voldoen door betaling van de werkelijk door de afnemer gemaakte kosten tot een maximum van 5% van de koopsom.
  2. Anubis zal nimmer verder aansprakelijk zijn dan tot de hoogte van het factuurbedrag van de prestatie uit welke haar aansprakelijkheid is voortgevloeid, vermeerderd met de in lid a vermelde 5%.
  3. De aansprakelijkheid van Anubis wordt uitdrukkelijk beperkt tot het in lid a en b van dit artikel bepaalde, zodat Anubis nimmer aansprakelijk is voor enige verdere schade, gevolgschade daaronder begrepen, alsmede schade veroorzaakt door een derde.
  4. Ieder recht of schadevergoeding jegens Anubis vervalt ingeval van onoordeelkundig gebruik van de geleverde goederen of indien de afnemer aan die goederen werkzaamheden door derden heeft laten verrichten.

Artikel 12 Overmacht

Ingeval van overmacht zijnde niet-toerekenbare tekortkoming van Anubis in de nakoming van haar verplichting heeft Anubis het recht op grond daarvan de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de met afnemer gesloten overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren, ongeacht of de mogelijkheid dat de omstandigheden welke hebben geleid tot de overmachtsituatie zich zouden voordoen reeds voorzienbaar was op het tijdstip dat de overeenkomst tot stand kwam.

Artikel 13 Bewijs

De boekhouding en administratie van Anubis leveren tegen afnemer volledig bewijs op van diens betalingsverplichtingen jegens Anubis, behoudens door de afnemer te leveren tegenbewijs.

Artikel 14 Toepasselijk recht

Voor alle aangelegenheden waarin deze voorwaarden van toepassing zijn geldt uitsluitend Nederlands recht. Ingeval van nietigheid van een of meer bepalingen uit een tussen partijen geldende rechtsverhouding zullen de partijen gebonden zijn door regels van zoveel mogelijk overeenkomstige strekking, welke niet aan nietigheid bloot staan.

Artikel 15 Geschillenregeling

Alle geschillen in aangelegenheden waarop deze voorwaarden van toepassing zijn zullen behoudens de bevoegdheid van partijen om beslissingen van de President van de Arrondissementsrechtbank, rechtdoende in Kort Geding, uit te lokken, aan de uitspraak van de gewone rechter in de vestigingsplaats of het arrondissement van de leverancier of, indien partijen dit wensen, door arbitrage volgens het reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut te Rotterdam worden beslist.

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Tilburg onder nummer 2609. Een eventuele bijgewerkte versie is te vinden op https://www.anubis.nl/algemene-voorwaarden/